VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTYS IR JŲ AIŠKINIMAS

Viešojo pirkimo sutarčių ir jų sąlygų dviprasmiškumas

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2023 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-157-381/2023

Byloje kilo ginčas sutartimi nustatytų netesybų taikymo. Ieškovė UAB „Alkesta“ kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama pripažinti neteisėtu atsakovės VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos atliktą 25 489,72 Eur įskaitymą ir priteisti iš atsakovės 25 489,72 Eur skolą, 8 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškovė nurodė, kad sutartinės netesybos pagal Konkrečiųjų sąlygų 8.7 punktą galėjo būti taikomos tik už praleistą Pirkimo sutartimi sulygtų darbų atlikimo laiką, o Konkrečiųjų sąlygų 4.26 ir 4.28 punktų reikalavimai pagal savo turinį ir atlikimo pobūdį atitinka dokumentacijos parengimo bei baigtos statybos įteisinimo paslaugas, todėl atsakovė nepagrįstai taikė ieškovei civilinę atsakomybę už minėtų punktų neįvykdymą ir įskaitė ieškovei mokėtiną 25 489,72 Eur sumą (24 489,72 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2020 m. rugpjūčio 17 d. iki 2021 m. vasario 9 d. ir 1000 Eur baudą). Bylą nagrinėję teismai vertino, kad kad vien tai, jog Pirkimo sutartyje nėra nustatyta baudos įskaitymo galimybė, savaime nereiškia, kad atsakovė negalėjo atlikti įskaitymo bendrųjų civilinės teisės normų pagrindu pagal CK 6.131 straipsnį. Teismas nurodė, kad ieškovė apie įskaitymo atlikimą buvo informuota 2021 m. birželio 16 d. mokėjimo nurodymu. Spręsdamas dėl delspinigių skaičiavimo ir dydžio teismas nurodė, kad pagal Konkrečiųjų sąlygų 8.7 punktą kompensacija už uždelsimą taikoma, jeigu rangovas nesilaiko 8.2 punkto reikalavimų, o minėtas punktas reglamentuoja laiką, per kurį turi būti užbaigti pagal Pirkimo sutartį numatyti darbai, ištaisyti jų defektai bei pasirašytas rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. Ieškovei nesilaikius ir praleidus šių įsipareigojimų įvykdymo laiką, kyla pareiga sumokėti atsakovei kompensaciją už uždelsimą (delspinigius). Teismas nustatė, kad kompensacija už uždelsimą, reglamentuojama Konkrečiųjų sąlygų 8.7 punkte, yra 0,03 proc. priimtos Pirkimo sutarties sumos be PVM per dieną. Teismas taip pat nustatė, kad atsakovė skaičiavo 0,03 proc. dydžio už kiekvieną uždelstą dieną delspinigius būtent nuo Pirkimo sutartyje nurodytos priimtos sutarties sumos be PVM – 461 202,35 Eur. Kolegija atmetė kaip nepagrįstus ieškovės UAB „Alkesta“ teiginius, kad nagrinėjamoje byloje turi būti vadovaujamasi contra preferentem taisykle. LAT kolegijos vertinimu, Pirkimo sutarties objektas apibrėžtas aiškiai (nėra dviprasmiškas) – sankryžos valstybinės reikšmės krašto Nr. 128 ir rajoninio Nr. 1104 kelių rekonstravimas, t. y. statybos (rekonstravimo) darbai, kuriuos UAB „Alkesta“ pasiūlė atlikti kartu su Konkrečiųjų sąlygų 4.26 ir 4.27 punktuose nurodytais kitais darbais (paslaugomis). Visų darbų, įskaitant Konkrečiųjų sąlygų 4.26, 4.27 punktuose nurodytuosius, atlikimo terminas buvo ieškovei UAB „Alkesta“ atskleistas Pirkimo dokumentuose, o ieškovė šiuos darbus sutiko atlikti per penkis mėnesius, taip pat per papildomą 2 mėnesių terminą po darbų baigimo atlikti papildomus darbus, nurodytus Konkrečiųjų sąlygų 4.28 punkte. LAT pasisakė, kad ieškovė neįrodė pirkimo sąlygų dviprasmiškumo, todėl contra proferentem taisyklė taikymas bylos kontekste nenustatytas. LAT taip pat nesuabejojo perkančiosios organizacijos galimybe taikyti įskaitymo principą.

LAT citatos:

  • CK 6.194 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta vadinamoji contra proferentem taisyklė, pagal kurią sutarties sąlygos aiškintinos jas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Ši taisyklė grindžiama logika, kad šalis, kuri siūlo tam tikrą sutarties sąlygą, turi pareigą ją suformuluoti maksimaliai aiškiai, kad ateityje ji būtų aiškinama vienodai. Esant situacijai, kai tam tikra sąlyga buvo parengta išimtinai vienos sutarties šalių (pavyzdžiui, sutartis sudaryta prisijungimo būdu pagal standartines sąlygas, viešojo konkurso būdu) ir ji yra dviprasmiška, contra proferentem taisyklė perkelia visą neigiamų padarinių riziką sąlygą pasiūliusios ir parengusios šalies nenaudai. Taikant šią taisyklę siekiama kelių tikslų: visų pirma, paskirstyti sutarties sąlygų rengimo riziką tarp šalių; antra, ginti silpnesniąją (derybinės galios neturinčią ir negalinčią padaryti įtakos sutarties sąlygų (-os) turiniui) šalį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. gruodžio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-360-916/2020 79 punktą; 2022 m. gruodžio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-272-378/2022 32 punktą). Taigi, contra proferentem taisyklės taikymas aiškinant viešojo pirkimo sutartį koreliuoja su kasacinio teismo praktikoje išplėtota taisykle, jog būtent perkančiajai organizacijai turi tekti neigiami neaiškių pirkimo sąlygų padariniai.

  • Kasaciniame skunde ieškovė nurodo, kad Pirkimo sąlygos neatitiko VPĮ 35 straipsnio 4 dalies reikalavimų – nebuvo aiškios ir suprantamos, o teismai, nustatę šį faktą, nepagrįstai neaiškių Pirkimo sąlygų pasekmes perkėlė ieškovei. Ieškovės vertinimu, teismai nepagrįstai nurodė, kad kadastrinių matavimų bylų parengimą (konkrečiųjų sąlygų 4.26 punktas) ieškovė turėjo laikyti darbais ir kadastrinių matavimų bylas parengti bei suderinti per darbams atlikti skirtą terminą (5 mėnesius).

  • · Nagrinėjamo ginčo atveju Pirkimo sutarties objektas buvo apibrėžtas kaip sutarties „Inžinerinių eismo saugos priemonių diegimas krašto ir rajoniniuose keliuose. II etapas. Sutarties Nr. 8“ (sankryžos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 128 Valkininkų g. St.–Daugai–Alytus 25,105 km su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 1104 Daugai–Ūta rekonstravimas) statybos darbai. Sutarties pradinėse nuostatose nurodyta, kad užsakovė priėmė rangovės pasiūlymą vykdyti ir baigti šiuos darbus per konkurso dalyvio pasiūlyme nurodytą darbų atlikimo terminą, t. y. per 5 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo, bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, taip pat užbaigus darbus per du mėnesius nuo darbų užbaigimo atlikti Pirkimo dokumentų II tomo II dalies (konkrečiųjų sąlygų) 4.28 punkte nurodytas paslaugas (statybos užbaigimo akto gavimas).

  • Konkrečiųjų sąlygų 4.26 punktas nustatė rangovės pareigą parengti ir perduoti užsakovei dokumentaciją, atlikti kelio ruožo, kuriame buvo vykdomi darbai, žemės sklypo ir statinio kadastrinius matavimus, parengti ir atnaujinti Nekilnojamojo turto registre užregistruoto statinio, o esant pakitimų – ir žemės sklypo (-ų) kadastrinių duomenų bylas, jas pateikti VĮ Registrų centrui išankstinei patikrai ir gauti išankstinę patikrą liudijantį kadastro tvarkytojo spaudą ant žemės sklypo plano ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos. Konkrečiųjų sąlygų 4.26 punktu rangovė taip pat įsipareigojo pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią kontrolinės geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitiktį parengtam projektui.

  • Teismų nustatyta, kad kiekvienas tiekėjas kartu su užpildyta pasiūlymo forma taip pat teikė užpildytą pasiūlymo priedą (lentelę). Tiekėjų teikiamame pasiūlyme buvo reikalaujama nurodyti darbų atlikimo terminą mėnesiais (T1), o tiekėjų pildomoje pasiūlymo priedo lentelėje buvo reikalaujama įrašyti darbų baigimo laiką – ties darbų baigimo laiku nurodyta, kad į darbų baigimo laiką įeina ir konkrečiųjų sąlygų 4.26 ir 4.27 punktų reikalavimų įvykdymas. Ieškovė, teikdama užpildytus pasiūlymą bei pasiūlymo priedą, nurodė siūlomą darbų baigimo laiką – 5 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Byloje taip pat nustatyta, kad, remiantis Pirkimo sąlygų 73 punktu, vienas iš ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų buvo tiekėjo nurodytas darbų atlikimo terminas, išreikštas mėnesiais (T1). Pirkimo dokumentuose nustatytas maksimalus galimas darbų atlikimo terminas – 9 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  • Įvertinusi byloje nustatytas faktines aplinkybes bei pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų motyvus, konstatuoja, kad teismai sutarčių aiškinimo taisyklių nagrinėjamoje byloje nepažeidė. Minėta, kad teikdama pasiūlymą ieškovė kartu su pasiūlymu pildė ir pasiūlymo priedo formą, kurioje tiesiogiai buvo nurodyta, jog į darbų baigimo laiką įeina ir konkrečiųjų sąlygų 4.26 ir 4.28 punktų reikalavimų įvykdymas; šis kriterijus, minėta, buvo ir ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus. Ieškovės pateiktame pasiūlymo priede nurodytas ieškovės siūlomas darbų baigimo laikas – 5 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, sutiktina su teismų vertinimu, kad vidutiniškai apdairus ir atidus tiekėjas, pildydamas pasiūlymo priedo formą, neabejotinai turėjo suprasti, kad per pasiūlytą darbų baigimo laiką turės atlikti ne tik statybos (rekonstravimo) rangos darbus, bet ir specifinius darbus, reglamentuotus konkrečiųjų sąlygų 4.26 ir 4.27 punktuose.

  • Teisėjų kolegija pažymi, kad viena iš būtinųjų contra proferentem taisyklės taikymo sąlygų yra (viešojo pirkimo) sutarties (pirkimo sąlygų) nuostatų neaiškumas, netikslumas, dviprasmiškumas. Kadangi nagrinėjamoje byloje nebuvo nustatyta, jog ginčo šalių sudarytos Pirkimo sutarties nuostatos yra neaiškios, teismai pagrįstai ginčo situacijai aptariamos contra proferentem taisyklės netaikė. Kitų argumentų, susijusių su sutarčių aiškinimo taisyklių pažeidimais, ieškovė kasaciniame skunde nenurodo, todėl ieškovės kasacinis skundas atmetamas kaip nepagrįstas, o skundžiama apeliacinės instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.