NEPATIKIMI TIEKĖJAI

Lietuvos Aukčiausiojo Teismo 2023 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-180-469/2023 ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2023 m. sausio 26 d. sprendimas byloje HSC Baltic ir kiti, C-682/21

Komentaras:

LAT pasisakė, kad iki bylos priėmimo galiojusi Nepatikimų tiekėjų teisės norma, kai junginės veiklos partneriai automatiškai yra įtraukiami į Nepatikimų tiekėjų sąrašą yra nesuderinama su proporcingumo principu. Todėl perkančiosios organizacijos turi individualizuoti savo sprendimus ir priimdamos sprendimą dėl vienašalio sutarties nutraukimo vertinti kiekvieno nario elgesį ir ar tas elgesys lėmė, kad sutartis buvo vykdoma netinkamai ar su esminiais trūkumais. Taip pat LAT pasisakė, kad kiekvienas tokios grupės narys gali ginčyti priimtą sprendimą dėl įtraukimo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Neužtikrinama VPĮ reikalavimai, kai nėra atliekamas kiekvieno jungtinės veiklos partnerio padaryto pažeidimo dėl netinkamo ar su trūkumais pirkimo sutarties vykdymo individualus vertinimas.

Citatos:

Įvertinus tiek nurodyto nacionalinio teisinio reguliavimo nuostatas, tiek Teisingumo Teismo išaiškinimus, perkančiosios organizacijos sprendimas dėl ieškovių, kaip tiekėją sudarančių ūkio subjektų grupės narių, veikiančių jungtinės veiklos pagrindu, įrašymo į Nepatikimų teikėjų sąrašą (nors faktinis įrašymas ir atliktas po apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo, teismui patvirtinus perkančiosios organizacijos vienašališko pirkimo sutarties dėl esminio pažeidimo nutraukimo teisėtumą, kaip nustatyta VPĮ 91 straipsnyje) vertintinas kaip perkančiosios organizacijos sprendimas, kuriam taikoma teisminė kontrolė, todėl jo teisėtumą kiekviena ūkio subjektų grupės narė turi teisę ginčyti.

Pagal Teisingumo Teismo išaiškinimus, perkančiajai organizacijai vienašališkai nutraukus pirkimo sutartį dėl tiekėjo, kurį sudaro ūkio subjektų grupė, atlikto esminio pirkimo sutarties pažeidimo, negalimas ūkio subjektų grupės narių automatinis įtraukimas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Prieš įtraukiant į Nepatikimų tiekėjų sąrašą ūkio subjektų grupės narius turi būti atliktas individualus kiekvieno grupės nario elgesio vertinimas, sudarant galimybę kiekvienam nariui pateikti paaiškinimus, įrodymus, pagrindžiančius, kad ne dėl jo elgesio buvo padarytas sutarties esminis pažeidimas, kuris nulėmė teisėtą perkančiosios organizacijos sprendimą nutraukti pirkimo sutartį.

Nagrinėjamu atveju, bylos duomenimis, atsakovė, priėmusi sprendimą dėl Rangos sutarties nutraukimo dėl esminio sutarties pažeidimo, raštu apie tai informavo ieškoves, kartu informuodama jas dėl įrašymo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Byloje nėra ginčo, kad, spręsdama dėl ieškovių įrašymo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, atsakovė neatliko kiekvienos iš ieškovių – ūkio subjektų grupės narės – individualaus veiksmų vertinimo, nes, laikė, jog įrašymas į šį sąrašą yra sprendimo nutraukti Rangos sutartį dėl esminio pažeidimo pasekmė.