DĖL SUTARČIŲ KEITIMO PAGRINDO KEIČIANT TIEKĖJĄ KITU
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2023 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3k-3-317-378/2023

Byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl tiekėjo reorganizavimo prisijungimo būdu aiškinimo taikant VPĮ 89 str. 1 d. 4 p. b papunkčio atveju. Byloje susiklostė aplinkybės, kad UAB „HSC Baltic“ prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės VĮ Turto banko (2022 m. gruodžio 27 d. sprendimą atmesti ieškovės bei UAB ,,Uliksas“ pasiūlymą supaprastintame atviro darbų pirkimo konkurse ,,VP‑670 Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato antžeminės stovėjimo aikštelės statybos darbų ir darbo projekto parengimo pirkimas“ Nr. 611218 (toliau – ir Pirkimas). UAB ,,HSC Baltic" nurodė, kad kartu su jungtinės veiklos partnere UAB ,,Uliksas“, veikdamos kaip ūkio subjektų grupė, 2022 m. liepos 29 d. pateikė pasiūlymą Pirkime. VĮ Turto bankas 2022 m. rugsėjo 22 d. sprendimu dėl Pirkimo dalyvių pasiūlymų eilės sudarymo ir Pirkimo laimėtojo paskelbimo ieškovės ir UAB ,,Uliksas“ pasiūlymas pripažintas laimėtoju. UAB ,,HSC Baltic" 2022 m. lapkričio 17 d. įvykdė atskyrimo procedūrą, šios metu dalis jos turto, su juo susijusių įsipareigojimų bei nuosavo kapitalo buvo atskirti ir perkelti į įkurtą naują bendrovę – UAB ,,HSC Statyba“. VĮ Turto bankas 2022 m. gruodžio 27 d. priėmė sprendimą atmesti ieškovės ir UAB ,,Uliksas“ pasiūlymą, motyvuodama tuo, kad atskyrimo procedūros metu neteko darbuotojų, kurių kvalifikacija rėmėsi Pirkimo dokumentuose, siekdama atitikti Pirkimo sąlygų 6.1.2 punkto reikalavimą (būsimos sutarties vykdymui turėti bent 1 (vieną) ypatingo statinio statybos darbų vadovą, turintį atitinkamą kvalifikaciją ir patirtį). UAB ,,HSC Baltic" 2023 m. sausio 3 d. pateikė ikiteisminę pretenziją, nurodydama, kad po atskyrimo jos darbuotojai dirba keliems darbdaviams, t. y. tiek ieškovei, tiek trečiajam asmeniui UAB ,,HSC Statyba“. VĮ Turto bankas 2023 m. sausio 12 d. pateikė atsakymą į pretenziją, kuriame sutiko su ieškovės nurodytomis aplinkybėmis, bet patikslino, kad pačios ieškovės kvalifikacija nebeatitinka Pirkimo sąlygų 6.1.1 punkto (dėl reikalaujamos įmonės profesinės patirties), 6.1.2 punkto (dėl reikalaujamos specialistų patirties) bei 6.2 punkto (lentelės 5.3.1 punkto) (dėl reikalavimo turėti aplinkos apsaugos vadybos sistemą), nes visa ieškovės turėta profesinė patirtis ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistema po atskyrimo buvo perleistos trečiajam asmeniui UAB ,,HSC Statyba“. Ieškovė 2023 m. sausio 19 d. pretenzijoje nurodė nesutikimo su atsakovės argumentais motyvus, be kita ko, prašė atsakovės įvertinti UAB ,,Uliksas“ kvalifikaciją ir (ar) leisti pasitelkti naują jungtinės veiklos partnerę – UAB ,,HSC Statyba“. VĮ Turto bankas 2023 m. sausio 31 d. nutarė atmesti UAB ,,HSC Baltic" pretenziją, pažymėdama, kad: ieškovės kvalifikacija atitiko Pirkimo reikalavimus, tačiau po atskyrimo kvalifikaciją įgijo trečiasis asmuo UAB ,,HSC Statyba“, todėl pati ieškovė nebeatitinka Pirkimo sąlygų 6.1.1 punkto; UAB ,,HSC Baltic" nebegali remtis pas ją dirbančių specialistų turima profesine patirtimi, siekdama atitikti Pirkimo sąlygų 6.1.2 punkto reikalavimą, nes tokią teisę po atskyrimo turi tik trečiasis asmuo UAB ,,HSC Statyba“; atsakovė neturi teisės leisti ieškovei Pirkimo procedūrų metu remtis jungtinės veiklos partnerės UAB ,,Uliksas“ turima kvalifikacija ir (ar) pasitelkti naują partnerę UAB ,,HSC Statyba“, nes toks veiksmas būtų kvalifikuojamas kaip draudžiamas pasiūlymo esmės keitimas. UAB ,,HSC Baltic" nurodė, kad ji sutinka, jog po atskyrimo procedūros ji neatitinka Pirkimo sąlygų 6.1.1 punkte nustatyto reikalavimo dėl reikalaujamos profesinės patirties, tačiau nesutinka su kitais atsakovės pasiūlymo atmetimo motyvais. Ieškovė įsitikinusi, kad ji atitinka Pirkimo sąlygų 6.1.2 punkto kvalifikacijos reikalavimą, nes turi du darbuotojus – A. C. ir S. B., kurie atitinka Pirkimo sąlygų 6.1.2 punkto reikalavimą ir dėl jų yra pateikti įrodymai. Ieškovė teigė, kad ji turi jos vardu išduotą aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatą, todėl atitinka ir Pirkimo sąlygų 6.2 punkto (lentelės 5.3.1 punkto) reikalavimą. UAB ,,HSC Baltic" vertinimu, atsakovė, nustačiusi, kad ieškovė nebeatitinka Pirkimo sąlygų reikalavimo dėl įmonės profesinės patirties, turėjo įvertinti ieškovės jungtinės veiklos partnerės UAB ,,Uliksas“ kvalifikaciją, kuri atitinka Pirkimo sąlygų 6.1.1, 6.1.2 bei 6.2 punktų reikalavimus. UAB ,,HSC Baltic" taip pat turėjo būti sudaryta galimybė pasitelkti naują jungtinės veiklos partnerę UAB ,,HSC Statyba“. VĮ Turto bankas, sudariusi ieškovei galimybę Pirkime pasitelkti atskyrimo metu įsteigtą naują subjektą, nepažeistų viešųjų pirkimų principų, kadangi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) expressis verbis (aiškiais žodžiais, tiesiogiai) įtvirtinta teisė pakeisti viešojo pirkimo sutarties šalį sutarties vykdymo metu dėl atskyrimo (VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 4 punkto b dalis).

Mano nuomone svarbiausios citatos yra šios:

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad tik dėl pirkimo procedūrų metu tiekėjo, pateikusio pasiūlymą, reorganizavimo (prijungimo būdu prie kito ūkio subjekto) jam savaime neužkertamas kelias dalyvauti pirkimo procedūrose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad tiekėjo persitvarkymo situacija galima ne tik po, bet ir prieš viešojo pirkimo sutarties sudarymą, o ūkio subjektas, perėmęs reorganizuojamo juridinio asmens teises ir pareigas, įstoja į viešojo pirkimo procedūras (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012). Nors naujasis dalyvis perima visas ankstesniojo teises ir pareigas, tačiau jo teisinis statusas, susijęs su atitinkamu viešuoju pirkimu, nebūtinai išlieka nepakitęs, pavyzdžiui, pasikeičia naujojo tiekėjo buhalterinis balansas (veiklos nuostolingumas, pelningumas) ir pan. Dėl šių priežasčių perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu sužinojusi apie tiekėjo reorganizavimą (prijungimo būdu), turėtų kreiptis į naująjį dalyvį ir paprašyti pateikti informaciją, patvirtinančią jo tam tikrus kvalifikacijos ar kokybinės atrankos (neteistumas, mokestinių prievolių įvykdymas ir pan.) duomenis. Tokių duomenų prašymas ir vertinimas nelaikytinas neteisėtu pakartotiniu pasiūlymo vertinimu, nes jis atliekamas dėl objektyvių priežasčių, o kitomis priemonėmis įsitikinti naujojo tiekėjo patikimumu negalima. Kita vertus, reorganizavimo procedūros įpareigoja ir patį tiekėją, jo atskirai neprašant, išviešinti šią aplinkybę ir, jei įmanoma, pateikti restruktūrizacijos pabaigos metu būsimus duomenis. Dėl to, jei, teikiant pasiūlymą, tiekėjo restruktūrizacija jau prasidėjusi, jis turėtų apie tai nurodyti savo pasiūlyme ir įtikinamai pagrįsti, kad ir po restruktūrizacijos (nors ji bus pabaigta ir vėliau) restruktūrizuotas naujasis juridinis asmuo ir jo pasiūlymas atitiks pirkimo sąlygas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012).

Nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika suformuota byloje, kai tiekėjos reorganizavimas vyko prijungimo būdu. Teisėjų kolegija, plėtodama cituotą kasacinio teismo praktiką, nusprendžia, kad analogiški išaiškinimai taikytini ne tik tais atvejais, kai tiekėjas reorganizuojamas jungimo būdu, bet ir tada, kai reorganizavimas vykdomas skaidymo ar atskyrimo būdu. Tais atvejais, kai tiekėjas, dalyvaudamas viešojo pirkimo procedūroje, reorganizuojamas atskyrimo būdu, perkančioji organizacija turėtų kreiptis į tiekėją, siekdama išsiaiškinti, ar atlikti struktūriniai persitvarkymai turėjo įtakos tiekėjo atitikčiai kvalifikacijos reikalavimams, ar dėl atliktų struktūrinių persitvarkymų keičiasi pasiūlymo turinys. Be to, tais atvejais, kai tiekėjo pasiūlymo pateikimo metu reorganizavimo procesas jau yra prasidėjęs, tiekėjas privalo šią informaciją atskleisti perkančiajai organizacijai kartu pagrįsdamas, kad ir po restruktūrizavimo užbaigimo pateiktas pasiūlymas atitiks pirkimo sąlygas. Sutiktina su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad dėl įvykusių tiekėjo struktūrinių pokyčių tokiam tiekėjui gali būti leidžiama pirkimo procedūrose pasitelkti naują subjektą, atsiradusį po tiekėjo reorganizavimo atskyrimo būdu, jeigu šio (naujo) ūkio subjekto dalyvavimas viešajame pirkime neiškreipia pirkimo dalyvių konkurencinės padėties, t. y. iš esmės nepasikeičia pirminis tiekėjo pasiūlymas taip, kad pirkimo sąlygų neatitinkantis pasiūlymas pakeičiamas į pirkimo sąlygas atitinkantį pasiūlymą.

Taigi, remiantis teismų nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei pateiktais išaiškinimais, konstatuotina, kad perkančioji organizacija, nustačiusi ieškovės reorganizacijos faktą, turėjo įsitikinti, ar ieškovės ir UAB „Uliksas“ pateiktas pradinis pasiūlymas ir toliau atitinka pirkimo sąlygas. Atlikdama šį patikrinimą perkančioji organizacija turėjo tikrinti ir ieškovės jungtinės veiklos partnerės UAB „Uliksas“ kvalifikaciją. Be to, minėta, tiekėjui yra leidžiama pasitelkti po reorganizavimo įsteigtą naują subjektą, jei toks pasitelkimas neiškreipia tiekėjų konkurencijos, todėl perkančioji organizacija nagrinėjamu atveju taip pat turėjo leisti ieškovei pasitelkti po struktūrinių pokyčių įsteigtą naują subjektą UAB „HSC Statyba“ ir iš naujo įvertinti tokio pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygoms. Atlikdama šį vertinimą perkančioji organizacija turėjo nustatyti, ar UAB „HSC Baltic“ ir UAB „Uliksas“ pradinis pasiūlymas dėl ieškovės atliktų struktūrinių pokyčių pasitelkiant įsteigtą naują subjektą UAB „HSC Statyba“ nėra keičiamas iš esmės ir ar tokiu keitimu nėra iškreipiama tiekėjų konkurencinė padėtis.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija nusprendžia, kad bylą nagrinėję teismai pagrįstai nusprendė, jog perkančiosios organizacijos sprendimas, kuriuo atsisakyta vertinti UAB „Uliksas“ kvalifikaciją ir neleista ieškovei viešajame pirkime pasitelkti UAB „HSC Statyba“ bei nevertinta šio subjekto kvalifikacija, yra neteisėtas.